Ekosloupek 20

Změny krajiny způsobené kolektivizací zemědělství po roce 1949.
Rozoráno:
45 000 ha luk
240 000 ha mezí
50 000 remízků
dvě třetiny polních cest

Zlikvidováno:
45 000 km liniové zeleně (stromy a keřové porosty)
Průměrná velikost pozemku:Zvětšena průměrná plocha pozemku z 23 arů v roce 1948 na 20 hektarů v roce 1990.
Vysušena převážná část mokřadů.Napřímena a technicky upravena většina potoků a horních toků řek.
Plošně odvodněno:
přes 1 500 000 ha.